info@tankodrommilovice.cz
+420 774 554 037

Facebook English

Dárkové poukazy pro jednotlivce

Jste military nadšenec?

Toužíte po adrenalinové a aktivní zábavě?

Chcete poradovat své okolí unikátním zážitkem?

Toto vše a mnohé další skýtá vojenský prostor Tankodromu v Milovicích.


Darujte jedinečný a nezapomenutelný zážitek. Jedná se o indivudulní jízdy, kdy máte celé vozidlo jen pro sebe !!!

Individuální volba termínu !!!

Každý poukaz je platný pro obdarovanou osobu, plus 3 další osoby jako spolujezdce, kteří jsou zahrnuti již v ceně zážitku.

 

BVP – bojové vozidlo pěchoty:

 • Jízda v BVP : 3.630,- Kč (poukaz je platný pro 4 osoby)
 • Jízda v BVP s možností vlastního řízení: 8.470,- Kč / 1 řídící osoba  + 3 osoby jako spolujezdci

TANK T54/55 nebo T72:

 • Jízda tankem T54/55: 18.150,- Kč (poukaz je platný pro 4 osoby)
 • Jízda tankem T54/55 s možností vlastního řízení: 36.300,- Kč  (1 řídící osoba + 3 osoby jako spolujezdci)

TATRA 813:

 • Jízda Tatrou 813: 3.630,- Kč (poukaz je platný pro 4 osoby)
 • Jízda Tatrou 813 s možností vlastního řízení: 6.050,- Kč

JÍZDA V HUMMER H1: 3.630,- Kč (poukaz je platný pro 4 osoby)

PASENÍ OVCÍ SE PSEM : 1.815,- Kč

Jak poukaz objednat?

 • stačí zaslat e-mail na adresu info@tankodrommilovice.cz 
 • další informace nebo objednávky na tel.: 774 554 037
 • individuální volba termínu pro využití dárkového poukazu
 • platnost poukazu je uvedena přímo na poukaze a poukazy není možné prodloužit

Cerifikat_Tank_rizeniCerifikat_Tatra_rizeniCerifikat_ovceCerifikat_BVP_rizeni

 

 • Všeobecné obchodní podmínky
  (dále jen „VOP“)
  ZÁŽITKOVÉ POUKAZYI. Všeobecná ustanoveníTankodromMilovice s.r.o., IČO: 24820768, Hradčanské nám. 61/11, Hradčany. 118 00 Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 17783 (dále též jen Tankodrom Milovice s.r.o.) je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb. Tel. 774 554 037,  e-mailem na info@tankodrommilovice.czTyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Tankodrom Milovice s.r.o., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

  Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

  1. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

   Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

  Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.tankodrommilovice.cz

  III. Předmět smlouvy

  1. Předmět smluvního vztahu

  Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

  2. Objednávka

  Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.tankodrommilovice) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených. Objednán může být zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček.

  Při výběru zážitku z univerzálních poukazů, zážitkových balíčků či využití bodové/kreditové hodnoty na účtu klienta (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu zážitku. Při platbě body/kreditem je vždy platná uvedená bodová/kreditová hodnota. Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel VOP spolu s doručeným certifikátem/poukazem k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

  3. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí

  Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček – dle objednávky) e-mailem.. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou, která potvrdí přijetí zážitkového certifikátu /poukazu.
  Součástí dárkového certifikátu/poukazu, za kterých bude zážitek realizován s ohledem na jeho charakter, platnost poukazu a bezpečnostní kód (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto VOP.

  4. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

  Zážitkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání služby dle popisu, který je uvedený na dárkovém poukaze. Výměna konkrétního zážitku je možná pouze jednou za jiný konkrétní zážitek, peníze nelze vrátit.

  V případě nevyužití poukazu do doby platnosti, zákazník nemá nárok na prodloužení platnosti dárkového poukazu ani na vrácení peněz.

  Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu i zážitkového balíčku. Tato skutečnost je uvedena na dárkovém poukaze, viz .platnost poukazu/certifikátu.

  Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

  Zážitkový certifikát/poukaz, univerzálního certifikát/poukaz i zážitkový balíček je možno prodloužit pouze v případě závažných zdravotních problému, které jsou doloženy lékařskou zprávou nebo potvrzením o neschopnosti se daného zážitku zúčastnit v dané době platnosti dárkového certifikátu/poukazu.

  Zážitkový certifikát/poukaz, univerzálního certifikát/poukaz i zážitkový balíček obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu.  Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek) je využívána oprávněnou osobou, která si zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.

  Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

  Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti zážitkového certifikátu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku resp. doby platnosti stanovené na zážitkovém certifikátu/ poukazu, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 14 dnů před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.

  Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím e-mailu nebo telefonického spojení, kontakty naleznete na stránkách www.tankodrommilovice.cz . Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

  1. Storno rezervace
  2. a) Příjemcem služby:

   Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.

  Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a  rezervace bude zrušena později  než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

  Klient je oprávněn v době platnosti certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti certifikátu/poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany Klienta měnit.

  Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

  b) Poskytovatelem služeb:

  Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 18:00 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

  Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.

  Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

  Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

  U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

  IV. Práva a povinnosti smluvních stran

  Obecná práva a povinnosti

  Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
  Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí dárkového balíčku.
  Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

  Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

  Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem/poukazem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem certifikátu/poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a certifikát/poukaz odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. IV. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

  Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

  Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

  Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu/poukazu a/nebo průvodního dopisu.

  Příjemce služby má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od poskytovatele služeb, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.

  V. Cena a platební podmínky

  1. Cena poskytovaných služebCena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

  Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.tankodrommilovice.cz.

  Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.


  1. Odstoupení od smluvního vztahu

  1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby..

  b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

  2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

  b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu/poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VIII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.

  Je-li společně s dárkovým balíčkem (zážitkovým certifikátem/poukazem, univerzálním certifikátem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky) poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatele, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu s dárkovým balíčkem (zážitkovým certifikátem/poukazem, univerzálním certifikátem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky) poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného bohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

  VIII. Reklamace

  1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

  2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

  1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček) popř. Dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.6. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
  2. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.
  3. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).
   X. Závěrečná ustanoveníFotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.

  Tyto VOP jsou platné od 1.1.2018

   

   

   

   

   

   

   

Klienti firemních akcí

Kde nás najdete

Naše mužstvo na FacebookuNaše mužstvo na Facebooku