info@tankodrommilovice.cz
+420 774 554 037

Facebook English

Obchodní podmínky

Tankodrom Milovice s.r.o.

se sídlem Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha 1, ČR

IČ: 248 20 768

DIČ: CZ24820768

zapsaná v obchodním rejstříku C 177383 u Městského soudu v Praze

 

 

1.1       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Tankodrom Milovice s.r.o., se sídlem Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha 1, IČ 248 20 768, DIČ: CZ24820768 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového prodeje dárkových voucherů prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tankodrommilovice.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.tankodrommilovice.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

1.3       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce.

 

1.5       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2.1       Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu objednávání zboží bez registrace přímo z webové stránky obchodu.

 

2.2       Při komunikaci s webovou stránkou a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Kupující bere na vědomu, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3.1       Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam voucherů nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených voucherů. Ceny nabízených voucherů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících dalších poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje voucherů umístěných ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodívající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

 

3.2.1    specifikace objednávaného zboží

 

3.2.2    způsob, jakým lze uhradit kupní cenu za zboží

 

3.2.3    informace o kupujícím (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.3       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.4       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

3.5       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (dále jen „e-mailem“), a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.6       Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

3.7       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

4.1       Cenu voucherů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

  • Bezhotovostně bankovním převodem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
  • Kartou MasterCard nebo Visa.

 

4.2       V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.3       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsaní příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.4       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. 3.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

4.5       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.6       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

5.1       Voucher lze využít pro čerpání služby dle popisu, který je uvedený na voucheru/dárkovém poukaze. Výměna konkrétního zážitku je možná pouze jednou za jiný konkrétní zážitek, peníze nelze vrátit.

 

5.2       V případě nevyužití voucheru do doby platnosti, zákazník nemá nárok na prodloužení platnosti dárkového poukazu ani na vrácení peněz.

 

5.3       Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než uvedenou platnost voucheru. Tato skutečnost je uvedena na dárkovém poukaze, viz platnost voucheru.

 

5.4       Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

 

5.5       Voucher je možno prodloužit pouze v případě závažných zdravotních problému, které jsou doloženy lékařskou zprávou nebo potvrzením o neschopnosti se daného zážitku zúčastnit v dané době platnosti voucheru.

 

5.6       Voucher obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu.  Kupující služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Prodávající nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba (zážitek) je využívána oprávněnou osobou, která si voucher zakoupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud kupující tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Prodávající nemá možnost tomu nijak zabránit.

 

5.7       Oprávnění využít voucher může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

 

 

6.1       Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s prodávajícím tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti voucheru, resp. doby platnosti stanovené voucheru, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 14 dnů před požadovaným termínem využití voucheru. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.

 

6.2       Kupující požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím e-mailu nebo telefonického spojení, kontakty naleznete na stránkách www.tankodrommilovice.cz  Prodávající se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

 

6.3       Storno rezervace

  1. a) Kupující, příjemcem služby:

 

6.3.1    Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti voucheru termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.

 

6.3.2    Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a  rezervace bude zrušena později  než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti voucheru, je však povinen zaplatit prodávajícímu  (dále jen „poskytovateli“) smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

 

6.3.3    Klient je oprávněn v době platnosti voucheru sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti voucheru, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany Klienta měnit.

 

6.3.4    Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému voucheru.

 

  1. b) Prodávající, poskytovatel služeb:

 

6.3.5    Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 18:00 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti voucheru, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti voucheru prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

 

6.3.6    Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín.

 

 

6.3.7    Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

 

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

 

U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

 

 

7.1       Kupující je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

 

7.2       Kupující je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s voucherem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem voucheru v e-mailové závazné rezervaci) a voucher odevzdat prodávajícímu (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby voucher, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany kupujícího tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

 

 

  1. Odstoupení od smluvního vztahu

 

8.1       Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 

  • V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

 

  • Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

 

8.2       Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 

  • V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

 

  • Kupující, který je spotřebitelem, má p